Θα είμαστε πάλι κοντά σας σε πλήρη λειτουργία σε λίγες μέρες!!


Γενικοί Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το kiddysnest.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης παιδικών προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (εφεξής KIDDYSNEST), το οποίο ανήκει στην επιχείρηση με την επωνυμία  «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΣΣΟΛΑΤΟΣ » και τον διακριτικό τίτλο με έδρα στην Αθήνα, οδός Κηφισίας 27, ΤΚ 11523, με ΑΦΜ:053620903, ΔOY Ψυχικού, τηλέφωνο 210-6231409 (εφεξής «η Εταιρεία»),

Οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ της Εταιρείας και κάθε φυσικού προσώπου (εφεξής «ο Πελάτης»), που επιθυμεί να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας και να προβεί σε αγορά των προϊόντων που διατίθενται μέσω αυτής, διέπονται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις Χρήσης και πώλησης («Όροι»).

Το KIDDYNEST προτρέπει τον επισκέπτη του να διαβάσει τους Όρους, ειδικότερα αυτούς που αφορούν στις διαδικασίες πληρωμής και αποστολής καθώς και το δικαίωμα ακύρωσης και αλλαγής προϊόντων, καθώς με την είσοδό του τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους Όρους αυτούς.

 Το KIDDYNEST δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Ως εκ τούτου, συνιστά στους  επισκέπτες και πελάτες  να ελέγχουν τακτικά πιθανές τροποποιήσεις. Οι τροποποιημένοι Όροι θα ισχύουν μόνο για τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται μετά την τροποποίηση. Σε περίπτωση που οι αλλαγές γίνονται σε εκτέλεση επιταγής Νόμου ή Κυβερνητικής ή άλλης αρμόδιας Αρχής, τότε οι αλλαγές ίσως ισχύσουν σε παραγγελίες που ήδη έχουν γίνει. Στην περίπτωση αυτή θα γίνει η σχετική ενημέρωση από την Εταιρεία.

Το KIDDYNEST δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ.

Η πλοήγηση του επισκέπτη στο kiddysnest.gr καθώς και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής ή επικοινωνίας με την Εταιρεία μας, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων από τον επισκέπτη/πελάτη, ως ενδεχόμενα τροποποιημένοι ισχύουν κατά την ημέρα της παραγγελίας. Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξης του επισκέπτη/πελάτη για μέρος ή το σύνολο των παρόντων Όρων μπορεί να αποστείλει το σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@kiddysnest,gr, πριν την πλοήγησή του ή την πραγματοποίηση της συναλλαγής, άλλως ή αποδοχή όλων των όρων από τον επισκέπτη/πελάτη είναι ανεπιφύλακτη.

Οι παρόντες όροι ισχύουν για όλη την περίοδο κατά την οποία προσφέρονται οι υπηρεσίες από το kiddysnest.gr.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα kiddynest.gr προβάλλει, προωθεί και μεταπωλεί τα προϊόντα των προμηθευτών με τους οποίους συνεργάζεται. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα προϊόντα που προβάλει στο kiddynest.gr και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για την τιμολογιακή της πολιτική, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να επιλεγεί και να διενεργεί ελεύθερα καθώς και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση ή/και τήρηση προθεσμίας.

 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ

Η χρήση του kiddysnest.gr. απευθύνεται αποκλειστικά σε ιδιώτες πελάτες ηλικίας άνω των δέκα οκτώ (18) ετών, που έχουν δικαίωμα και δικαιοπρακτική ικανότητα, αποκλειομένων των επαγγελματιών και λοιπών εμπόρων λιανικού εμπορίου. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε παραγγελία που σαφώς υπερβαίνει ή φαίνεται να υπερβαίνει τις συνήθεις ανάγκες του μέσου καταναλωτή ( ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 4 αντικείμενα από το μοντέλο, το χρώμα ή το αντικείμενο).

Η πελατεία δεν περιορίζεται γεωγραφικά. Η Εταιρεία όμως, συμφωνεί και αποδέχεται να παραδίδει σε πελάτες που κατοικούν εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας. Για όλες τις άλλες χώρες, ο Πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία μέσω της τοποθεσίας «επικοινωνία» για πληροφορίες σχετικά με τα τέλη μεταφοράς και την μέθοδο και τον χρόνο παράδοσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Το KIDDYSNEST, δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των προϊόντων και πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα, τόσο όσο αφορά στην ταυτότητα του www.kiddynest.gr όσο και των παρεχομένων απ’ αυτό υπηρεσιών. Ειδικότερα: το KIDDYSNEST δεν φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα προμηθευτών του και περιέχονται στην ιστοσελίδα. Η σχετική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές του.

Tα κύρια χαρακτηριστικά, όπως δίνονται από τον κατασκευαστή, παρουσιάζονται στην περιγραφή του κάθε προϊόντος, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή ακούσια προέκυψαν. Για παράδειγμα, το χρώμα των προϊόντων εξαρτάται από το πρόγραμμα ανάγνωσης του διαδικτύου ( browser) ή την οθόνη που χρησιμοποιείται. Στο www.kiddysnest.gr  κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να είμαστε όσο πιο ακριβείς και λεπτομερείς γίνεται σε ότι αφορά στην περιγραφή των προϊόντων και φυσικά σε περίπτωση που κάποια περιγραφή δεν σας ικανοποίησε, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

Οι αναγραφόμενες τιμές υπόκεινται σε αλλαγές, και εκφράζονται σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, χωρίς να περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής. Σε κάθε περίπτωση, τα προϊόντα τιμολογούνται με βάση τις ισχύουσες τιμές κατά τον χρόνο υποβολής της παραγγελίας από τον Πελάτη. Η τελική τιμή της παραγγελίας υπολογίζεται  αφού προστεθούν τα έξοδα αποστολής και τα έξοδα συσκευασίας, εάν βεβαίως αυτά υπάρχουν. Για τα έξοδα αποστολής και συσκευασίας ενημερώνεται ο επισκέπτης κατά την παραγγελία.

Προσφορές που τυχόν γίνονται, ισχύουν μόνο κατά το αναγραφόμενο χρονικό διάστημα και εφόσον τα προϊόντα είναι διαθέσιμα. Και στην περίπτωση αυτή, κρίσιμο χρονικό σημείο είναι η υποβολή της παραγγελίας από τον Πελάτη. Στην περίπτωση ειδικών όρων που ισχύουν για τυχόν προσφορές, οι ειδικοί όροι δηλώνονται με σαφήνεια στα πλαίσια της περιγραφής της προσφοράς και κατισχύουν των παρόντων γενικών Όρων.

Στη σελίδα κάθε προϊόντος αναφέρεται αν  το προϊόν είναι σε διαθεσιμότητα  ή όχι. Όλα τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα παραδίνονται άμεσα. Εάν ένα ή περισσότερα προϊόντα είναι διαθέσιμα ή όχι, ο Πελάτης ενημερώνεται κατά την στιγμή, κατά την οποία τα επιλέγει.

Αν καταχωρηθούν δύο παραγγελίες ταυτόχρονα, για ένα μόνο προϊόν που απομένει, η Εταιρεία θα ενημερώνει τον πελάτη μέσω e-mail όσο το δυνατόν συντομότερα.

Σε περίπτωση που κάποια παραγγελία πρέπει να ακυρωθεί, διότι τα προϊόντα είναι μη διαθέσιμα, τα σχετικά καταβληθέντα από τον Πελάτη ποσά θα επιστρέφονται άμεσα και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον όρο περί αλλαγών και επιστροφών.

Όταν  το επίπεδο του stock μηδενιστεί, όπως αυτό έχει οριστεί από το www.kiddysnest.gr η επαναπαραγγελία τους εξαρτάται από την διαθεσιμότητα που δίνει ο εκάστοτε προμηθευτής/μάρκα. Σε κάθε περίπτωση, οι Πελάτες/Επισκέπτες θα ενημερώνονται. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα προϊόντα παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας έως ότου η τιμή έχει πληρωθεί εξ ολοκλήρου.

ΕΥΘΥΝΗ

Το  KIDDYSNEST καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι περιγραφές των προϊόντων που πωλούνται μέσω της ιστοσελίδας να είναι όσο το δυνατόν ακριβείς. Ωστόσο, οι πελάτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι εικόνες είναι μια αναπαράσταση του προϊόντος και μπορεί να υπάρχουν μικρές διαφορές στο πραγματικό προϊόν όπως, για παράδειγμα το χρώμα των προϊόντων εξαρτάται από την ποιότητα της ανάλυσης της κάθε οθόνης. Συνεπώς η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την  ορθότητα, την ακρίβεια και την εξαντλητική φύση των πληροφοριών που αφορούν στο κάθε προϊόν.  

 Ως εκ τούτου το KIDDYSNEST δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για :

α ) Έλλειψη σαφήνειας, τυχόν ανακρίβεια ή παράλειψη, σχετικά με τις πληροφορίες που διατίθενται στην ιστοσελίδα

β) Τυχόν ζημία που προκύπτει από δόλια επέμβαση από τρίτο πρόσωπο και συνεπάγεται τη μεταβολή των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα.

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την μη εκτέλεση της συμβάσεως πωλήσεως, όταν οφείλεται: (α) σε εξάντληση του προϊόντος ή (β) σε ανωτέρω βία, συμπεριλαμβανομένης της απεργίας στο τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών και των μέσων μεταφοράς και της επικοινωνίας ή (γ) σε καθυστέρηση ή λόγους εκτός ελέγχου και ευθύνης της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας των προϊόντων, το KIDDYSNEST εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας.

Με το δεδομένο ότι τα προϊόντα αφορούν παιδιά, εφιστάται η προσοχή των Πελατών αναφορικά με την σωστή και σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή χρήση των προϊόντων. Ουδεμία ευθύνη δύναται να βαρύνει το KIDDYSNEST  για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη που μπορεί να προκληθεί λόγω μη καλής χρήσης.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

H Εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του www.kiddysnest.gr. Οι χρήστες αποδέχονται ότι τo KIDDYSNEST δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για δυσλειτουργία της, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, τον μεγάλο αριθμό ατόμων που κάνουν χρήση του www.kiddysnest.gr ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Συνεπώς, το KIDDYSNESΤ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία ( θετική, αποθετική, εξ αμελείας , ενδοσυμβατική ή άλλη,) προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτό, την παύση του συνόλου ή τμήματος αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Συγκεκριμένα η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα εξαιτίας των οποίων προσφορές ή προσφορές τιμών καταχωρήθηκαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας με καθυστέρηση ή λανθασμένα. Σε κάθε περίπτωση το KIDDYSNESΤ μπορεί προσωρινά να μην είναι διαθέσιμη μερικώς ή ολικώς, λόγω εργασιών συντήρησης ή άλλων λόγων, χωρίς οιοσδήποτε Πελάτης/Μέλος να μπορεί να εγείρει αξιώσεις κατά της Εταιρείας.

Άν και το KIDDYSNEST καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του www.kiddysnest.gr  από ψηφιακούς υιούς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς, κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία ( χρήση antivirus, virus scanner, ή άλλων συστημάτων προστασίας ) πρίν την χρήση του www.kiddysnest.gr  ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ του.

 

ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ –ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η Εταιρεία σας παρέχει μία προσωρινή άδεια για να έχετε πρόσβαση και να κάνετε προσωπική χρήση της Ιστοσελίδας. Η άδεια αυτή δεν σας δίνει το δικαίωμα να κατεβάσετε στο σκληρό σας δίσκο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, εκτός από το caching που κάνει ο browser που χρησιμοποιείτε, αλλά ούτε και να αλλάξετε το οτιδήποτε, εκτός και αν έχετε γραπτή άδεια από την Εταιρεία. Η άδεια αυτή δεν σας επιτρέπει να πουλήσετε ή να χρησιμοποιήσετε εμπορικά την Ιστοσελίδα και τα περιεχόμενα της, τις λίστες των προϊόντων, τις περιγραφές τους και τις τιμές τους. Απαγορεύεται επίσης ρητά κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας, κάθε κατέβασμα, αποθήκευση ή αντιγραφή των πληροφοριών προς ωφέλεια κάποιου άλλου έμπορου. Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων data mining, robots ή άλλων εργαλείων εξαγωγής και συλλογής δεδομένων.

Απαγορεύεται η χρήση ψεύτικης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή χρήση ονόματος και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλου ατόμου και γενικά η χρήση πληροφοριών που παραπληροφορούν σχετικά με την ταυτότητα του αποστολέα /πελάτη.

Όλο το υλικό που αποστέλλεται από Πελάτες/Μέλη στο www.kiddysnest.gr ( εκτός από τα δεδομένα που προστατεύονται από ιδιωτικό απόρρητο), το www.kiddysnest.gr θα το εκλάβει ως μη εμπιστευτικό και μπορεί να το χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς καμία υποχρέωση από την πλευρά της Εταιρείας και χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση του αποστολέα. Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να βεβαιώσετε ότι είστε ο κάτοχος πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό που στέλνετε στην ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που υπάρξει απαίτηση για παραβίαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας για υλικό που έχετε στείλει στο www.kiddysnest.gr, τότε αναλαμβάνετε την υποχρέωση να αποδείξετε ότι το υλικό σας ανήκει καθώς και να αποζημιώσετε τον ενάγοντα αν δικαιωθεί στο δικαστήριο.

 

ΔΕΣΜΟΙ-LINKS ΜΕ ΑΛΛΑ SITES

 Το  www.kiddynest.gr ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους.  Συνεπώς για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Ομοίως, πρόσβαση στο www.kiddynest.gr μπορεί να επιτευχθεί και μέσω των συνδέσμων που θα βρείτε σε στις ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της Εταιρείας μας. Η διασύνδεση πραγματοποιείται μόνο για την διευκόλυνση των επισκεπτών. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες  των websites και των σελίδων στην οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως websites αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε διαχειριστής/ιδιοκτήτης του website αυτού.Για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει στον εξοπλισμό ή το λογισμικό του Εγγεγραμένου χρήστη σαν αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας αυτής ή και της σύνδεσής της με άλλες ιστοσελίδες ή με πηγές του διαδικτύου.  Περαιτέρω το  www.kiddynest.gr ενδέχεται να προβάλει διαφημίσεις  καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό σκοπό, περιεχόμενο και χαρακτήρα. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του Πελάτη/ Μέλους με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται ή αναφέρονται στην Ιστοσελίδα και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από την μεταξύ τους σχέση. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εξετάζει και δεν εξετάζει την νομιμότητα του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην Ιστοσελίδα ( πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να της καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Δυνατότητα χρήσης της Ιστοσελίδας και αγοράς των προιόντων έχουν μόνο όσα φυσικά πρόσωπα έχουν εγγραφεί ως Πελάτες / Μέλη και η όποια εγγραφή γίνεται με την δημιουργία ενός λογαριασμού χρήσης (Λογαριασμός). Με την δημιουργία του Λογαριασμού και την κτήση της ιδιότητας του Πελάτη / Μέλους και καθ’όλη την διάρκεια που διατηρείτε την ιδιότητα αυτή, δηλώνετε και συμφωνείτε ανεπιφύλακτα:

(α) ότι έχετε το δικαίωμα και την εξουσία να προβαίνετε σε παραγγελίες, (β) να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις μεθόδους, διαδικασίες και οδηγίες που περιγράφονται στην Ιστοσελίδα, ως αυτοί ενδεχόμενα τροποποιημένοι ισχύουν κατά πάντα χρόνο και (γ) ότι είστε και παραμένετε αποκλειστικά οικονομικά υπεύθυνος για την χρήση της Ιστοσελίδας, και τις συμβατικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνετε με οιαδήποτε παραγγελία υποβάλετε. 

Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση του www.kiddysnest.gr. Ως εκ τούτου οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιούν το www.kiddysnest.gr για:

    Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου που έρχεται σε αντίθεση με το νόμο καθώς και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο ατομικά την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις

Πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο

    Αποστολή, δημοσίευση, με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)

      Αποστολή, δημοσίευση, με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων

       Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του www.kiddynest.gr , να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο την φήμη του www.kiddynest.gr, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του www.kiddynest.gr, να εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.kiddynest.gr

       Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου

    Αποστολή, δημοσίευση, με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών

      Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων

      Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο

    Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. Σε κάθε περίπτωση χρήσης, παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν το Κiddysnest για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει την πρόσβαση στο www.kiddysnest.gr  σε συγκεκριμένους Πελάτες/Μέλη, να διαγράψει λογαριασμούς ή να ακυρώσει παραγγελίες κατά βούληση, σε περίπτωση που αντιληφθεί η Εταιρεία παραβίαση ή έστω και απόπειρα παραβίασης των ανωτέρων υποχρεώσεων. Σε περίπτωση ακύρωσης μίας παραγγελίας δεν θα υπάρξει καμία χρέωση στον πελάτη.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το KIDDYSNEST,  αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Η ασφάλεια του www.kiddysnest.gr επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη- Κωδικοί 


Οι χρήστες κατά την εγγραφή τους ως μέλη του δικτυακού  τόπου 
www.kiddysnest.gr   παρέχουν στο KIDDYSNEST προσωπικά δεδομένα τα οποία το KIDDYSNEST εγγυάται ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών μέσω του  www.kiddysnest.gr. Αναφορικά με ζητήματα  προστασίας προσωπικών δεδομένων, διαβάστε σχετικό όρο κατωτέρω

 Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη.Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και περαιτέρω πληροφορίες, σε περίπτωση που θεωρεί ότι οι παρασχεθείσες πληροφορίες δεν είναι αρκετές ή ικανοποιητικές. Μετά την διάθεση των προσωπικών στοιχείων του ο χρήστης δηλώνει δύο κωδικούς (εφεξής Κωδικοί) για την αναγνώρισή του: τον Κωδικό Εισόδου (Username) και τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρεί ο χρήστης, του παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία.

Δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να μεταβάλλουν τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας τους (password) όσο συχνά επιθυμούν. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία είναι ο χρήστης μέσω των ανωτέρω Κωδικών. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους Κωδικούς και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα το  KIDDYSNEST για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από το  KIDDYSNEST σε τρίτους. Το  KIDDYSNEST δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των Κωδικών από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των Κωδικών. Συμφωνείτε και είστε εξολοκλήρου υπεύθυνος για την διαφύλαξη και την διατήρηση του απορρήτου του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης, που χρησιμοποιείτε. Αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία δύναται να υποθέτει καλόπιστα ότι κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα με το όνομα χρήστη και των κωδικό πρόσβασής σας είστε εσείς ή πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να μας ενημερώσετε αμέσως, αν υποψιάζεστε οποιαδήποτε παράνομη χρήση του λογαριασμού. Το  KIDDYSNEST  δικαιούται οποτεδήποτε να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση  του www.kiddysnest.gr , σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

Το www.kiddysnest.gr  με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και τις πληροφορίες που εμπιστεύονται οι χρήστες του.

 Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Απόρρητο Συναλλαγών 

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον πελάτη/συνδρομητή στο www.kiddysnest.gr   είναι εμπιστευτικές και το KIDDYSNEST  έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

      Oι συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών γίνονται απευθείας με την συνεργαζόμενη τράπεζα EUROBANK με το σύστημα ασφαλείας της EUROBANK

Μέσω του συστήματος
EUROBANK, μπορεί ο χρήστης να πληρώσει για την παραγγελία του με την πιστωτική του κάρτα. Η διαδικασία εξόφλησης μέσω πιστωτικών καρτών καλύπτεται από τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας. Η συναλλαγή πραγματοποιείται μέσω του secure server της  EUROBANK. Tο KIDDYSNEST  για μεγαλύτερη ασφάλεια, ΔΕΝ διατηρεί και δεν αποθηκεύει τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας των χρηστών. Θα πρέπει να εισάγουν οι χρήστες τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας για κάθε αγορά ξεχωριστά. 
Στην 
EUROBANK γίνονται δεκτές οι περισσότερες πιστωτικές κάρτες (VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS).

    Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών των χρηστών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών των χρηστών.

    Tο  KIDDYSNEST δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον χρήστη.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το KIDDYSNESΤ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών τηρώντας τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η τυχόν συλλογή, διαχείριση, χρήση και γενικότερα η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των Πελατών της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, στις διατάξεις της ελληνικής κείμενης νομοθεσίας όπως η νομοθεσία αυτή εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, της κοινοτικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και των διατάξεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΠΔ). Σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των Πελατών/Μελών από την Εταιρεία αποτελεί αποκλειστικά και μόνον η υποστήριξη και εκτέλεση των παραγγελιών των Πελατών/Μελών, λόγοι επικοινωνίας καθώς και η βελτίωση των πληροφοριών και υπηρεσιών που παρέχονται από την ιστοσελίδα.

Όλα τα στοιχεία υποβάλλονται στην Εταιρεία μέσω των εντύπων που συμπληρώνουν οι Πελάτες/Μέλη ή/και των ερωτήσεων που έχουν υποβληθεί  και κάθε τρόπου επικοινωνίας. Ο επισκέπτης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που έχει υποβάλει  είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι εάν τυχόν αλλάξουν θα ενημερώνει τη σχετική υπηρεσία της εταιρείας ώστε τα στοιχεία εγγραφής να διατηρούνται πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα.

Εάν ό επισκέπτης επιθυμεί να διακοπεί η επικοινωνία για λόγους προώθησης και ενημέρωσης, αρκεί να συμπληρώσει τη φόρμα επικοινωνίας του kiddynest.gr, όπου μπορεί να δηλώσει τη σχετική επιθυμία του.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των Πελατών/Μελών και μέσα στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος Πελάτης/Μέλος δεν συμφωνεί με τους όρους του παρόντος τμήματος οφείλει να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα.

Οιοσδήποτε Πελάτης/Μέλος θεωρείται ότι ταυτόχρονα με την εισαγωγή των στοιχείων του για την εγγραφή του ως Πελάτης/Μέλος χορηγεί στην Εταιρεία την γραπτή συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων του στα πλαίσια της επιδιωκόμενης συναλλαγής, διατηρώντας το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του και το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων του.

To KIDDYSNEST διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των Πελατών/Μελών και δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για κανένα λόγο, με την εξαίρεση των κατωτέρω: (α) κατόπιν της προηγούμενης ρητής συγκατάθεσης του Πελάτη/Μέλους (β)σε περίπτωση, που η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων γίνεται προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Εταιρεία, (γ) σε περίπτωση που επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές ή επιβάλλεται από τον νόμο και/ή από δικαστική απόφαση ή αν είναι στα πλαίσια ανάθεσης της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτα πρόσωπα.

Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης/Μέλος μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία, προκειμένου να ενημερώσει, διορθώσει ή διασταυρώσει το προσωπικό του αρχείο. Εάν κάποιος Πελάτης/Μέλος επιθυμεί να διαγραφούν ή να απενεργοποιηθούν οριστικά από την βάση δεδομένων τα παρεχόμενα, μέσω της αίτησης εγγραφής, προσωπικά στοιχεία ή να αφαιρεθεί το όνομα από την λίστα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα ή να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση και στον αριθμό τηλεφώνου αντίστοιχα, που βλέπετε παρακάτω:

e-mail:kiddysnest@gmail.com

Aριθμός τηλεφώνου: 210-6231409

Aριθμός κινητού τηλεφώνου: 6932012110

Eίναι ευθύνη έκαστου Εγγεγραμένου Χρήστη να διαβάσει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και σας προτείνουμε να την διαβάσετε και να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο για τον εαυτό σας. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να τροποποιείται από καιρό σε καιρό.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το  www.kiddynest.gr  είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας «ΜΑΡΛΟΥ ΕΠΕ». Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προιόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας  «ΜΑΡΛΟΥ ΕΠΕ», και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Ως όρος «πνευματική ιδιοκτησία» ορίζεται κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως ευρεσιτεχνία, δικαίωμα ευρεσιτεχνίας ή υπόδειγμα χρησιμότητας, κατάθεση αίτησης ευρεσιτεχνίας, υποδείγματος  χρησιμότητας ή δικαίωμα για κατάθεση αίτησης ευρεσιτεχνίας ή υποδείγματος  χρησιμότητας, πνευματικό δημιούργημα λόγου και τέχνης, ηθικό δικαίωμα και συγγενικό δικαίωμα με την έννοια του Νόμου 2121/1993 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας ( όπως ισχύει), εμπορικό μυστικό, εμπορική επωνυμία, ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα εμπορικών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων, δικαίωμα στην επιχείρηση, τεχνογνωσία, σχέδιο, υπόδειγμα, σχέδιο ιστοσελίδας, όνομα τομέα (internet domain name), πρόγραμμα υπολογιστή, υλική και άυλη ιδιόκτητη πληροφορία και διαδικασία, αλγόριθμος, μαθηματική φόρμουλα και οποιοδήποτε άλλο άυλο δικαίωμα, είτε αυτό έχει κατατεθεί είτε όχι, της αυτής μορφής.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε με ή χωρίς αντάλλαγμα αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, αλλοίωση, αναπαραγωγή, πώληση, αναδημοσίευση, εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας ( στο σύνολό της, τμηματική ή περιληπτικά) που παρέχεται στο δικτυακό αυτό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο δίχως την προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το www.kiddynest.gr ή τρίτα μέρη και τα προιόντα τους ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του www.kiddynest.gr ή τρίτων μερών προστατευμένα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο site δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Κάθε παράνομη χρήση, τερματίζει αυτόματα την προσωρινή άδεια χρήσης που έχει δοθεί από την Εταιρεία στον επισκέπτη.

ΥΠΟΒΟΛΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες και πραγματοποιούνται αποστολές στην Ελλάδα και την Κύπρο καθώς και σε όλες τις χώρες εκτός Ελλάδος. Οι παραγγελίες εκτελούνται μέσα σε εργάσιμο οκτάωρο (9:00πμ - 17:00μμ) εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Oι παραγγελίες υποβάλλονται μέσω της Ιστοσελίδας.  Προ της υποβολής της σχετικής παραγγελίας, ο Πελάτης υποχρεούται να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του μέσω του Λογαριασμού, κατόπιν να επιλέξει τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει και στη συνέχεια να υποβάλλει την παραγγελία. Ένα «καλάθι» χρησιμοποιείται για να επιτρέψει στον Πελάτη να επιλέξει εικονικά τα προϊόντα που επιθυμεί και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος. Ο Πελάτης μπορεί κατά πάντα χρόνο και προ της υποβολής της παραγγελίας του να τροποποιεί το περιεχόμενο του «καλαθιού» κατά την επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα. Η παραγγελία καταχωρείται, μόλις ο Πελάτης επιβεβαιώσει το περιεχόμενο αυτής και προβεί στην πληρωμή, μέσω των κατωτέρω προτεινόμενων τρόπων. Μέχρι την τελική καταχώριση της παραγγελίας ουδεμία υποχρέωση βαρύνει την Εταιρεία.

Η Εταιρεία συνιστά στους Πελάτες πριν την τελική καταχώρηση της παραγγελίας και πληρωμή, να ελέγχουν τα προϊόντα που έχουν επιλέξει καθώς και τις σχετικές τιμές και τιμολογήσεις. Η πληρωμή της παραγγελίας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των τιμών και του περιεχομένου της παραγγελίας, και ενεργεί ως τελική επικύρωση.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα ηλεκτρονικά δεδομένα που φυλάσσονται από ηλεκτρονικό server επεξεργασία αρχείων της Εταιρείας, υπό λογικές συνθήκες ασφάλειας αποτελούν πλήρη απόδειξη αποδοχής των Όρων Χρήσης εκ μέρους του Πελάτη καθώς και απόδειξη του συνόλου των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη.

Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή από την εκτύπωση, τη λήψη και την τήρηση αντιγράφου αυτών των γενικών όρων σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή.

Η τιμή που αναγράφεται στην επιβεβαίωση παραγγελίας συμπεριλαμβάνει τον ΦΠΑ και περιλαμβάνει μια ανάλυση του κόστους διεκπεραίωσης και παράδοσης της παραγγελίας.

Η Εταιρεία κάνει σοβαρή και συνεχή προσπάθεια για να είναι σωστές οι τιμές που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Παρ όλα αυτά επειδή μερικές τιμές αλλάζουν, αλλά και επειδή μπορεί να γίνει κάποιο ανθρώπινο λάθος υπάρχει πάντα η πιθανότητα λανθασμένης αναγραφής τιμής. Κατά την επεξεργασία της παραγγελίας σας ελέγχουμε πάντα τις τιμές και σε περίπτωση που η σωστή τιμή είναι χαμηλότερη τότε διορθώνουμε το λάθος χρεώνοντας σας λιγότερα χρήματα. Η σωστή τιμή θα βρίσκεται και στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας σταλεί για την επιβεβαίωση της αποστολής της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που η κανονική τιμή είναι υψηλότερη τότε θα σας ενημερώσουμε ζητώντας οδηγίες για το αν θέλετε να ακυρώσουμε την παραγγελία ή να σας στείλουμε το προϊόν με την κανονική του τιμή.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Είναι δυνατόν να ακυρώσετε την παραγγελία σας στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Πριν την αποστολή/παραλαβή του προιόντος – Η ακύρωση είναι δυνατή με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση kiddysnest@gmail.com ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο 210-6231409 από σταθερό και από κινητό, ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο κινητό τηλέφωνο 6932012110.

β) Μετά την παραλαβή του προιόντος – Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση  εντός 14 ημερολογιακών ημερών ( δείτε αναλυτικά παρακάτω).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας δε μπορούν να γίνουν αλλαγές. Εφόσον επιθυμεί ο χρήστης πελάτης κάτι τέτοιο θα πρέπει να προβεί σε ακύρωση της παραγγελίας, (όσο βρίσκεται σε ένα από τα προαναφερόμενα στάδια) και να επιλέξει εκ νέου τα προϊόντα.

ΥΨΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Για την ασφάλεια αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του πελάτη/ χρήστη, ορίζεται μέγιστη ποσότητα παραγγελίας ανά προϊόν και το ημερήσιο ύψος συναλλαγών του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1000€.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Mέσα στο ηλεκτρονικό κατάστημα, υπάρχει αντίστοιχο πεδίο "Παραγγελίες", στο οποίο μπαίνοντας μπορεί να ενημερωθεί για το στάδιο της παραγγελίας του, ανά  πάσα στιγμή.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αν κάποια από τα εμπορεύματα που παρήγγειλε ο πελάτης δεν είναι διαθέσιμα, θα επικοινωνήσει το KIDDYSNEST μαζί του μέσω e-mail ή / και τηλεφώνου, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να τον ενημερώσει για τον πιθανό χρόνο παράδοσής τους. Στην περίπτωση αυτή, έχει τη δυνατότητα, εφόσον κρίνεται ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν τον ικανοποιεί, να ζητήσει την ανάκληση παραγγελίας του εν λόγω προϊόντος. Η τυχόν λοιπή παραγγελία του μπορεί να εκτελείται κανονικά.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η παράδοση του προϊόντος γίνεται στην πόρτα του αγοραστή και απαιτείται η υπογραφή   του παραστατικού που παραδίδει ο ταχυμεταφορέας από τον παραλήπτη.

Το προαναφερόμενο παραστατικό, φέρον την υπογραφή – αποδοχή του πελάτη-παραλήπτη του σχετικού Δελτίου Αποστολής, αποτελεί πλήρη απόδειξη για την παράδοση/ παραλαβή του προϊόντος μη επιτρεπομένης ανταποδείξεως,

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Στο www.kiddysnest.gr αφού επιλέξετε τα προϊόντα που θέλετε να έχετε «στο καλάθι σας» μπορείτε να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας επιλέγοντας ένα από τους κάτωθι τρόπους πληρωμής: 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ PayPal 

To kiddysnest εμπιστεύεται το σύστημα πληρωμής του PayPal για τις αγορές των πελατών του. Πρόκειται για ένα διαδεδομένο σύστημα που εγγυάται την ασφαλή και γρήγορη πληρωμή των διαδικτυακών συναλλαγών. Μέσω του Paypal ο Πελάτης μπορεί να κάνει εύκολα και με απόλυτη ασφάλεια τις πληρωμές του με χρήση την πιστωτική του κάρτα(Visa, MasterCard, American Express) ακόμα κι αν δεν είναι εγγεγραμένος σε αυτό. 

 

Όλες οι πιστωτικές κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους επικύρωσης και έγκρισης από τον εκδότη της κάρτας. Εάν ο εκδότης της πιστωτικής κάρτας αρνείται ή αδυνατεί, για οποιοδήποτε λόγο, να εγκρίνει την πληρωμή μέσω του συστήματος PayPal, είτε πριν ή μετά την πληρωμή, το kiddysnest δεν θα ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση ή μη παράδοση της παραγγελίας του Πελάτη.

Το PayPal λειτουργεί με απλό και απόλυτα ασφαλή τρόπο: Όταν γίνεται μια παραγγελία από τον Πελάτη, ο αριθμός της πιστωτικής του κάρτας προστατεύεται από SSL ( Secure Sockets Layer) 3.0 ή μεγαλύτερο και κρυπτογραφείται από το σύστημα του PayPal. Οι λεπτομέρειες της πιστωτικής κάρτας του Πελάτη, αποκρυπτογραφούνται μόνο αφού φθάσουν στο σύστημα του Paypal, όπου και γίνεται η αυτόματη επεξεργασία των στοιχείων και η χρέωση της κάρτας του Πελάτη. Τα στοιχεία της κάρτας, δεν αποθηκεύονται σε μορφή απλού κειμένου σε καμία ιστοσελίδα, έτσι δεν είναι δυνατόν να κλαπούν κατά την διάρκεια της συναλλαγής. 

Το  kiddysnest δεν αποκτά ποτέ πρόσβαση στα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του Πελάτη και κατ’επέκταση δεν έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει καμία σχετική πληροφορία. Αν έχετε επιπλέον απορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του PayPal, μπορείτε να επισκεφτείτε το Paypal Privacy Policy ή να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Προς το παρόν, λόγω των capital controls, δεν είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί ο συγκεκριμένος τρόπος πληρωμής.

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ) 

 Με αντικαταβολή κατά την παράδοση του δέματος  όπου ο πελάτης καλείται να πληρώσει τον υπάλληλο της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφοράς, με την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο του.  Για παραγγελίες άνω των 80€ για την Ελλάδα και 300€ για την Κύπρο δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση.Για πληρωμές με αντικαταβολή ο πελάτης/χρήστης επιβαρύνεται με επιπλέον χρέωση 3,00€, πλέον των χρεώσεων αποστολής.

 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα κατάθεσης του σχετικού ποσού στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

EUROBANK EFG, με Aριθμό Λογαριασμού 0026.0303.10.0200661892 (Επωνυμία:ΡΟΣΣΟΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ) και ΙΒΑΝ:GR8002603030000100200661892  

Και στη συνέχεια να αποστείλει το αποδεικτικό κατάθεσης στο kiddysnest@gmail.com

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Προς το παρόν, δεν είναι εφικτή.Πολύ σύντομα θα αποκατασταθεί η δυνατότητα αγορών με πιστωτική κάρτα. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Με την επιβεβαίωση της παραγγελίας ο Πελάτης θα ενημερώνεται με μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και στο κινητό τηλέφωνο που μας έχει δηλώσει και για τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων σας αναλόγως με την περιοχή που έχει επιλέξει να του αποσταλούν. 

Τα προϊόντα αποστέλλονται στην διεύθυνση την οποία έχει υποδείξει ο εκάστοτε πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του, συνοδευόμενα από την απόδειξη πώλησης και το δελτίο αποστολής. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που ο Πελάτης υποδείξει διαφορετική διεύθυνση παράδοσης των προϊόντων και διαφορετική διεύθυνση για την αποστολή της αποδείξεως πώλησης, όπως σε περίπτωση δώρου.

Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την ορθότητα των παρεχόμενων πληροφοριών αποστολής και παράδοσης της παραγγελίας. Σε περίπτωση σφάλματος κατά την παροχή από τον Πελάτη των σχετικών στοιχείων επικοινωνίας του παραλήπτη, η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το γεγονός ότι το προϊόν δεν μπορεί να παραδοθεί.

Το kiddysnest συνεργάζεται με υπηρεσία ταχυμεταφορέων (courier), προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφαλή και γρήγορη αποστολή των προϊόντων. Τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τους πελάτες , οι οποίοι θα ενημερώνονται για το ακριβές κόστος της εκάστοτε αποστολής πριν από την υποβολή της τελικής τους παραγγελίας. Η υπηρεσία ταχυμεταφορών μας εκτελεί παραδόσεις τις εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από την διεύθυνση παράδοσης.

Όλα τα προϊόντα αποστέλλονται σε 1-5 ημέρες από την ημέρα παραγγελίας. Εκτός των προσωποιημένων αντικειμένων που χρειάζονται 10-15 ημέρες.

Για την Αττική η παράδοση γίνεται  σε 1-2ημέρες.

Για την Υπόλοιπη Ελλάδα (εκτός Αττικής), η παράδοση γίνεται σε 3-5 ημέρες.

Για την Κύπρο και την υπόλοιπη Ελλάδα η παράδοση γίνεται σε 5-10 ημέρες.

Σας παρακαλούμε σημειώστε ότι η αποστολή μπορεί να διαρκέσει περισσότερο εξαιτίας των περιόδων κίνησης ή σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών ή λόγων ανωτέρας βίας. Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αποστολής των προϊόντων στους πελάτες της εντός του αναγραφόμενου χρόνου, σε περίπτωση όμως καθυστέρησης για οποιονδήποτε λόγο, αναγνωρίζετε ότι ουδεμία ευθύνη δύναται να βαρύνει την Εταιρεία για καθυστερήσεις στην παράδοση που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της Εταιρείας.

Εάν μια παραγγελία περιλαμβάνει προϊόντα με διαφορετικούς χρόνους παράδοσης, ο χρόνος παράδοσης για το σύνολο της παραγγελίας βασίζεται στο μακρύτερο χρόνο παράδοσης. Ωστόσο η Εταιρεία έχει την δυνατότητα διάσπασης των παραδόσεων. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία θα αποστέλλει σχετικό e-mail στον Πελάτη, ο οποίος έχει την δυνατότητα να παραιτηθεί από το σύνολο ή μέρος της παραγγελίας.

Παρόλο που έχουμε λάβει κάθε δυνατή μέριμνα για την ενημέρωση των Πελατών, σε σχέση με την τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας κάποιου προϊόντος, υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει απροσδόκητη έλλειψη ή μη διαθεσιμότητα του προϊόντος από τους προμηθευτές μας ( και μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον Πελάτη). Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα κάνει και πάλι κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει με τον Πελάτη, προκειμένου να τον ενημερώσει σχετικά και να συνεννοηθεί μαζί του για την νέα παράδοση ή την παράδοση άλλου προϊόντος ή την ακύρωση της παραγγελίας αζημίως και για τα δύο μέρη και την άτοκη επιστροφή των χρημάτων που τυχόν έχουν καταβληθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Το κόστος αποστολής για παράδοση με εταιρεία ταχυμεταφορών ( courier) υπολογίζονται με βάση το βάρος της παραγγελίας και το μέρος που αποστέλλονται.Οι χρεώσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Για παραγγελίες άνω των 80€ για την Ελλάδα και 300€ για την Κύπρο δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση. Για οποιεσδήποτε άλλες παραγγελίες προιόντων του e-shop αξίας μικρότερης των προαναφερθέντων ποσών, ο πελάτης επιβαρύνεται με 3.5€ για παραδόσεις στην Ελλάδα για πακέτα μέχρι 5 κιλά. Για παραδόσεις στο εξωτερικό επικοινωνήστε μαζί μας  στο contact@kiddysnest.gr.

Για τις παραδόσεις εκτός Αττικής και εφόσον υπάρχει χιλιομετρική διαφορά του τόπου αποστολής από μεγάλο αστικό κέντρο, ενδέχεται να υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση, για την οποία και θα ενημερώνεστε πριν από την αποστολή.Ομοίως, για πακέτα άνω των των 5 κιλών.

Έξοδα αντικαταβολής: 3€

E.Λ.Τ.Α: Για  τις αποστολές εκτός Αττικής, έχουμε δυνατότητα αποστολής της παραγγελίας με Ε.Λ.Τ.Α. Στην περίπτωση αυτή, η παράδοση θα γίνει εντός 3-4 ημερών, και ο πελάτης/αγοραστής θα παραλαμβάνει το συστημένο δέμα από το Ταχυδρομείο. Οι παραδόσεις στα ΕΛΤΑ γίνονται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. Εάν χρησιμοποιηθεί  ο συγκεκριμένος τρόπος παράδοσης δεν είναι εφικτή η πληρωμή με αντικαταβολή. Το κόστος αποστολής είναι 4,00 euro. Για τις παραδόσεις εκτός Αττικής και εφόσον υπάρχει χιλιομετρική διαφορά του τόπου αποστολής από μεγάλο αστικό κέντρο, ενδέχεται να υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση, για την οποία και θα ενημερώνεστε πριν την αποστολή.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΖΗΜΙΑΣ Η ΑΠΩΛΕΙΑΣ

Τα αποστελλόμενα προϊόντα καλύπτονται από ασφάλεια για ζημία ή απώλεια κατά την μεταφορά. Η ισχύς της εν λόγω ασφάλειας παύει να υπάρχει από την στιγμή της παράδοσης του προιόντος στον πελάτη.

Σας συστήνουμε να ελέγχετε, κατά την στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας, την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα π.χ. σπασμένο εμπόρευμα, λάθος είδος, ελλιπή εξαρτήματα.

AΛΛΑΓΕΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Αλλαγές γίνονται σε όλα τα προϊόντα εκτός των προσωποποιημένων αντικειμένων. Η επιστροφή ενός προϊόντος είναι αποδεκτή στις παρακάτω περιπτώσεις:

   1) Σε περίπτωση αποστολής λανθασμένου ή ελαττωματικού προϊόντος, το kiddysnest οφείλει να αποδεχτεί την επιστροφή του προϊόντος, εντός δεκατεσσάρων ( 14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, και η συσκευασία του να μην έχει ανοιχτεί, να είναι σφραγισμένη.

Κατόπιν υποβολής των επιστραφέντων προϊόντων σε έλεγχο ποιότητας, η επιστροφή των χρημάτων θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που το kiddysnest θα τα παραλάβει. Η επιστροφή μπορεί να γίνει και με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του πελάτη, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στο  kiddysnest έγκαιρα και εγγράφως.

   2) Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε, αζημίως και χωρίς υποχρέωση ανακοίνωσης του λόγου για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή των προϊόντων, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, μετά την παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών, δεν θα γίνεται δεκτή οιαδήποτε επιστροφή. Οι επιστροφές θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και φυσικά να μην έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα σχετικά έγγραφα. Η εταιρεία δεν θα αποδέχεται προϊόντα που επιστρέφονται ελλιπή ή χαλασμένα ή κατεστραμμένα ή φθαρμένα ή προϊόντα που έχουν εμφανώς χρησιμοποιηθεί.

Στην περίπτωση (2) ανωτέρω, ο Πελάτης επιβαρύνεται με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις, ο Πελάτης φέρει και τον κίνδυνο των προϊόντων μέχρι την παράδοσή τους στην Εταιρεία. Σε περίπτωση απώλειας των προϊόντων κατά την επιστροφή τους δεν φέρουμε καμία ευθύνη. Για το λόγο αυτό, η επιστροφή των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται είτε με υπηρεσίες ταχυμεταφορών είτε συστημένες μέσω ΕΛΤΑ.

Επιστροφές χρημάτων γίνονται στην τιμή αγοράς ( μείον τα μεταφορικά έξοδα) εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα ορίσει στο kiddysnest εντός 30 ημερών. Φυσικά υπάρχει και η δυνατότητα προσφοράς πιστωτικού υπολοίπου για χρήση, εντός 1 μηνός.

Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, θα πρέπει να υποβληθεί μια έγγραφη αίτηση για αλλαγή προϊόντος εντός των ανωτέρω προθεσμιών,  ηλεκτρονικά στο e-mail: kiddysnest@gmail.com ενώ τα προϊόντα θα πρέπει να επιστρέφονται στην διεύθυνση:

Βελεστίνου 21, Αμπελόκηποι ΤΚ 11523, Αθήνα

Το KIDDYSNEST σας δίνει την δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αγορές που μπορούν να σταλούν ως δώρο απευθείας από εμάς σε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να συμπληρώσετε πέρα από τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία του παραλήπτη. Φυσικά, στις περιπτώσεις δώρου, η συσκευασία δώρου (αμπαλάζ) είναι ανάλογη, φυσικά χωρίς καμία πρόσθετη δική σας χρέωση. Η απόδειξη της αγοράς θα αποσταλεί στην δική σας διεύθυνση. Προσοχή να μην γίνει επιλογή τρόπου πληρωμής με αντικαταβολή σε περίπτωση δώρου διότι η πληρωμή γίνεται από τον παραλήπτη.

EΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Για όποιες απορίες, προτάσεις, συμβουλές, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ως εξής:

Mε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση:kiddysnest@gmail.com

Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο: 210-6231409 Δευτέρα έως Παρασκευή, από 10:30 π.μ έως 15:30 μμ.

(κινητό:6932012110)

ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι  παρόντες Όροι Χρήσης περιλαμβάνουν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη, σχετικά με τη χρήση του kiddynest.gr και την παραγγελία και αγορά προϊόντων.

Οι παρόντες  Όροι Χρήσης, ως ισχύουν κατά πάντα χρόνο έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο, αποκλειστικά δέ,κατά τόπους αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς ορίζονται τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Η μη ενάσκηση από το KIDDYSNESΤ των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματά του αυτά.Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.